UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Elektronska edukacija u Udruženju zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici

Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta koji je objavljen na internet stranicama organizatora akreditovanog programa i koji mora sadržati 20, 30, 40 ili 50 pitanja. Za svako testiranje potrebno je obezbediti odobrenje od strane Zdravstvenog saveta.

Broj pitanja u testu Dužina trajanja KME (h) Bodovi za kandidata
20 2 2
30 3 3
40 4 4
50 5 5

Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja elektronskog testa da bi ostvario predviđeni broj bodova.

Organizator testa obezbeđuje materijal koji je neophodan za rešavanje testa.

U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.

 

Za svaki test postoji teoretski deo koji ispitanik treba da pročita i nauči. Skripte za učenje se nalaze u meniju Dokumenti.

Nakon toga ispitanik ima pravo da rešava ponuđeni test na datu temu.

Uspešnim rešavanjem testa ispitanik stiče pravo na navedeni broj bodova u okviru svoje kontinuirane edukacije. Bodovi stečeni elektronskom edukacijom su ravnopravni sa bodovima dobijenim prisustvom na predavanjima i skupovima u organizaciji Udruženja.

Za članove Udruženja polaganje testova je besplatno!!

Svi ostali mogu polagati testove tek nakon uplate kotizacije.

Uslov za otpočinjanje rada na nekom testu je pribavljanje pristupne šifre za taj test. Svi članovi Udruženja već imaju definisane svoje pristupne podatke - korisničko ime i lozinku.

Detaljno objašnjenje postupka korišćenja elektronske edukacije, od prijavljivanja do rešavanja testa, možete pogledati na stranici Uputstvo za rešavanje testova.

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. ISTI TEST MOŽETE POLOŽITI SAMO JEDNOM (ne možete položiti dva ili više puta isti test).

2. U JEDNOM DANU MOŽETE POLAGATI NAJVIŠE DVA RAZLIČITA TESTA 

3. EVIDENTIRANJE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA

Prema Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova u Komori. 

4. UZRISK ŠTITI AUTORSKA PRAVA PUBLIKOVANIH RADOVA 

Svi objavljeni tekstovi na sajtu su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (Zakon o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016). Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela. Ukoliko pomenuti materijal neko želi da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da prethodno dobije saglasnost autora.

 

Otvoreni elektronski testovi

 

Biomedicinski otpad kao faktor uticaja na kvalitet zdravstvenih usluga

Akreditovano pod del. br. D-1-677/23. Autor: Vlasta Nvota. Test je otvoren do 3.9.2024. Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

 

Posturalna drenaža kod HOBP

Akreditovano pod del. br. D-1-757/23. Autor: Irena Bubalo. Test je otvoren do 1.12.2024. Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

 

Cistična fibroza

Akreditovano pod del. br. D-1-297/24. Autor: Malahovski Marijana. Test je otvoren do 1.6.2025. Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

Zatvoreni testovi

Enteralna i parenteralna ishrana bolesnika

Test je zatvoren 15. novembra 2017. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj D-1-1387/16. Predavač: Elizabeta Ćirić, organizator zdravstvene nege, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Pleuropneumonija

Test je zatvoren 21. maja 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-1550/2018-01. Delovodni broj: D-1-784. Predavač: Marijana Malahovski, med. sestra, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 4 boda. 

 

Pneumonija

Test je zatvoren 21. avgusta 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-3942/2017-01. Delovodni broj: D-1-998/18. Predavač: Marijana Malahovski, med. sestra, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 4 boda. 

 

Plućna tromboembolija

Test je zatvoren za polaganje 18. novembra 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-3135/2018. Delovodni broj: D-1-1174/18. Predavač: Uroš Jokanović, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Maligni tumori pluća

Test je zatvoren za polaganje 18. novembra 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-3135/2018. Delovodni broj: D-1-1175/18. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 3 boda. 

 

Dekubitus

Test je zatvoren za polaganje 28. marta 2020. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-449/2019. Delovodni broj: D-1-296/19. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Cistična fibroza 

Test je zatvoren za polaganje 18. avgusta 2020. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01685/2019. Delovodni broj: D-1-710/19. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 4 boda.

 

Astma i njeno lečenje 

Test je zatvoren za polaganje 16. novembra 2020. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-2167/2019. Delovodni broj: D-1-1121/19. Predavač: Mirjana Ristanović, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a.  Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Bolničke infekcije 

Test je zatvoren za polaganje 02. marta 2021. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-301/2020 od 02.03.2020. Delovodni broj: D-1-49/20. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Mere prevencije i postupak nakon akcidenta kod pacijenata sa HIV

Test je zatvoren za polaganje 22. novembra 2021. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. Delovodni broj: D-1-742. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Bronhiektazije kroz proces Zdravstvene nege

Test je zatvoren za polaganje 22. novembra 2021. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. Delovodni broj: D-1-743. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Influenza

Test je zatvoren za polaganje do 01. marta 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00071/21 od 01.03.2021. Delovodni broj: D-1-74. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Upravljanje medicinskim otpadom

Test je bio otvoren za polaganje do 31. maja 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01281/2020-01 od 18.05.2021. Delovodni broj: D-1-288/21. Predavač: Vlasta Nvota, Institut za onkologiju Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Tuberkuloza

Test je bio otvoren za polaganje do 31. maja 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00188/2020-01 od 18.05.2021. Delovodni broj: D-1-244/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Intravenska kanulacija

Test je bio otvoren za polaganje do 17. novembra 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00620/21 od 18.11.2021. Delovodni broj: D-1-536/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Pneumonija kroz proces zdravstvene nege

Test je bio otvoren za polaganje do 17. novembra 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00620/21 od 18.11.2021. Delovodni broj: D-1-596/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Uticaj konzumacije cigareta na zdravlje

Test je bio otvoren za polaganje do 30. maja 2023. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-238/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti VojvodineAkreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Kateterizacija mokraćne bešike

Test je bio otvoren za polaganje do 30. maja 2023. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-239/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti VojvodineAkreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.