UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Elektronska edukacija u Udruženju zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici

Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta koji je objavljen na internet stranicama organizatora akreditovanog programa i koji mora sadržati 20, 30, 40 ili 50 pitanja. Za svako testiranje potrebno je obezbediti odobrenje od strane Zdravstvenog saveta.

Broj pitanja u testu Dužina trajanja KME (h) Bodovi za kandidata
20 2 2
30 3 3
40 4 4
50 5 5

Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja elektronskog testa da bi ostvario predviđeni broj bodova.

Organizator testa obezbeđuje materijal koji je neophodan za rešavanje testa.

U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.

 

Za svaki test postoji teoretski deo koji ispitanik treba da pročita i nauči. Skripte za učenje se nalaze u meniju Dokumenti.

Nakon toga ispitanik ima pravo da rešava ponuđeni test na datu temu.

Uspešnim rešavanjem testa ispitanik stiče pravo na navedeni broj bodova u okviru svoje kontinuirane edukacije. Bodovi stečeni elektronskom edukacijom su ravnopravni sa bodovima dobijenim prisustvom na predavanjima i skupovima u organizaciji Udruženja.

Za članove Udruženja polaganje testova je besplatno!!

Svi ostali mogu polagati testove tek nakon uplate kotizacije - objašnjeno na stranici Uputstvo za rešavanje testova.

Uslov za otpočinjanje rada na nekom testu je pribavljanje pristupne šifre za taj test. Svi članovi Udruženja već imaju definisane svoje pristupne podatke - korisničko ime i lozinku.

Detaljno objašnjenje postupka korišćenja elektronske edukacije, od prijavljivanja do rešavanja testa, možete pogledati na stranici Uputstvo za rešavanje testova.

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. ISTI TEST MOŽETE POLOŽITI SAMO JEDNOM (ne možete položiti dva ili više puta isti test).

2. U JEDNOM DANU MOŽETE POLAGATI NAJVIŠE DVA RAZLIČITA TESTA 

3. EVIDENTIRANJE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA

Prema Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova u Komori. 

4. UZRISK ŠTITI AUTORSKA PRAVA PUBLIKOVANIH RADOVA 

Svi objavljeni tekstovi na sajtu su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (Zakon o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016). Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela. Ukoliko pomenuti materijal neko želi da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da prethodno dobije saglasnost autora.

 

Otvoreni elektronski testovi

 

Biomedicinski otpad kao faktor uticaja na kvalitet zdravstvenih usluga

Akreditovano pod del. br. D-1-677/23. Autor: Vlasta Nvota. Test je otvoren do 3.9.2024. Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

 

Posturalna drenaža kod HOBP

Akreditovano pod del. br. D-1-757/23. Autor: Irena Bubalo. Test je otvoren do 1.12.2024. Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

Zatvoreni testovi

Enteralna i parenteralna ishrana bolesnika

Test je zatvoren 15. novembra 2017. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj D-1-1387/16. Predavač: Elizabeta Ćirić, organizator zdravstvene nege, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Pleuropneumonija

Test je zatvoren 21. maja 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-1550/2018-01. Delovodni broj: D-1-784. Predavač: Marijana Malahovski, med. sestra, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 4 boda. 

 

Pneumonija

Test je zatvoren 21. avgusta 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-3942/2017-01. Delovodni broj: D-1-998/18. Predavač: Marijana Malahovski, med. sestra, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 4 boda. 

 

Plućna tromboembolija

Test je zatvoren za polaganje 18. novembra 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-3135/2018. Delovodni broj: D-1-1174/18. Predavač: Uroš Jokanović, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Maligni tumori pluća

Test je zatvoren za polaganje 18. novembra 2019. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-3135/2018. Delovodni broj: D-1-1175/18. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 3 boda. 

 

Dekubitus

Test je zatvoren za polaganje 28. marta 2020. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-449/2019. Delovodni broj: D-1-296/19. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Cistična fibroza 

Test je zatvoren za polaganje 18. avgusta 2020. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01685/2019. Delovodni broj: D-1-710/19. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 4 boda.

 

Astma i njeno lečenje 

Test je zatvoren za polaganje 16. novembra 2020. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-2167/2019. Delovodni broj: D-1-1121/19. Predavač: Mirjana Ristanović, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a.  Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Bolničke infekcije 

Test je zatvoren za polaganje 02. marta 2021. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-301/2020 od 02.03.2020. Delovodni broj: D-1-49/20. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Mere prevencije i postupak nakon akcidenta kod pacijenata sa HIV

Test je zatvoren za polaganje 22. novembra 2021. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. Delovodni broj: D-1-742. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Bronhiektazije kroz proces Zdravstvene nege

Test je zatvoren za polaganje 22. novembra 2021. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. Delovodni broj: D-1-743. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Influenza

Test je zatvoren za polaganje do 01. marta 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00071/21 od 01.03.2021. Delovodni broj: D-1-74. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Upravljanje medicinskim otpadom

Test je bio otvoren za polaganje do 31. maja 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-02-01281/2020-01 od 18.05.2021. Delovodni broj: D-1-288/21. Predavač: Vlasta Nvota, Institut za onkologiju Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Tuberkuloza

Test je bio otvoren za polaganje do 31. maja 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00188/2020-01 od 18.05.2021. Delovodni broj: D-1-244/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Intravenska kanulacija

Test je bio otvoren za polaganje do 17. novembra 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00620/21 od 18.11.2021. Delovodni broj: D-1-536/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Pneumonija kroz proces zdravstvene nege

Test je bio otvoren za polaganje do 17. novembra 2022. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme. Akreditacioni broj 153-01-00620/21 od 18.11.2021. Delovodni broj: D-1-596/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Akreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Uticaj konzumacije cigareta na zdravlje

Test je bio otvoren za polaganje do 30. maja 2023. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-238/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti VojvodineAkreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.

 

Kateterizacija mokraćne bešike

Test je bio otvoren za polaganje do 30. maja 2023. godine. Test je bio akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-239/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti VojvodineAkreditovano od strane UZRISK-a. Za polaganje testa se dobijalo 5 bodova.